Monday, April 14, 2014

ഹനുമാന്‍ ചാലീസാ

ജയ് ഹനുമാന്‍, ജ്ഞാന്‍ ഗുണസാഗര്‍,ജയ് കപീശ് തിഹുലോക ഉജാഗര്‍,।।
രാമദുത് അതുലിത് ബല്‍ധാമാ അംജനി പുത്ര് പവന്‍ സുത് നാമാ।।
മഹവീര്‍, വിക്രം ബജറംഗി കുമതി നിവാരി സുമതി കെസംഗീ ।।
കഞ്ചന്‍ ബരന്‍, വിരാജ് സുവേശാ കാനന്‍ കുംഡല്‍, കുഞ്ചിത് കേശാ ।।
ഹാഥ് വജ്ര് ഔര്‍, ധ്വജാ വിരാജൈ കാംധെ മൂഞ്ച് ജനേവൂ സാജൈ ।।
ശങ്കര്‍ സുവന്‍, കേസരീ നന്ദന്‍ തേജ് പ്രതാപ് മഹാജഗ് വന്ദന്‍, ।।
വിദ്യവാന്‍ ഗുണീ അതി ചാതുര്‍,രാം കാജ് കരി ബേകൊ ആതുര്‍,।।
പ്രഭു ചരിത്ര സുനി ബേകോരസിയ രാം ലഖന്‍ സീതാ മന്‍,ബസിയാ ।।
സൂക്ഷമ് രൂപ് ധരി സിയഹി ദിഖാവാ വികട്രൂപ് ധരി ലങ്കജരാവാ ।।
ഭീമരൂപ് ധരി അസുര സംഹാരെ രാമചന്ദ്ര കെ കാജ് സംവാരെ ।।
ലായെ സംജീവന് ലഖന് ജിയായെ ശ്രീ രഘുവീര്‍ ഹരഷി ഉര് ലായെ ।।
രഘുപതി കീന്‍ഹീബഹുത്ബധായി ।। തും മമപ്രിയ ഭരതഹിസമ് ഭായി ।।
സഹസ് ബദന്‍ തുമരെ ജശ് ഗാവെ അസ്കഹി ശ്രീപതികംഠ് ലഗാവൈ ।।
സനകാദിക്  ബ്രഹ്മാദി മുനീസാ നാരദ് ശാരദ് സഹിത് അഹീസാ ।।
യമ്കുബേര് ദിക്പാല്‍ ജഹാംതെ കവികൊവിദ്കഹി സകെകഹാംതെ ।।
തും ഉപകാര്‍ സുഗ്രീവഹി കീംന്‍ഹാ രാം മിലായ രാജ്പദ് ദീംന്‍ഹാ ।।
തുമരോ മംത്ര് വിഭീഷണ് മാനാ ലംങ്കേശ്വര് ഭയെ സബ് ജഗ് ജാനാ ।।
ജുഗ് സഹസ്ര് യോജന പര് ഭാനു ലീല്യോ താഹി മധുര്‍ ഫല് ജാനൂ ।।
പ്രഭു മുദ്രികാ മെലി മുഖ് മാഹി ജലധിലാംഘിഗയ അചരജ് നാഹി ।।
ദുര്‍ഗം കാജ് ജഗത് കെ ജേതെ സുഗം അനുഗ്രഹ് തുംഹരെ തേതെ ।।
രാം ദുവാരെ തും രഘ്വാരെ ഹോത് ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരെ ।।
സബ് സുഖ് ലഹൈ തുംഹാരീ ശരണാ തുംരക്ഷക് കാഹൂകൊ ഡര്‍നാ ।।
ആപന്‍ തേജ് സംഹാരോ ആപൈ തീനോം ലോക് ഹാംകതെ കാംപൈ ।।
ഭൂത് പിശാച് നികട് നഹീം ആവൈ മഹാബീര്‍ ജബ് നാംസുനാവൈ ।।
നാസൈ രോഗ് ഹരൈ സബ് പീരാ ജപത് നിരംതര്‍ ഹനുമത് ബീരാ ।।
സംകട് തെ ഹനുമാന്‍ ഝുടാവൈ മന്‍ക്രം വചന്‍, ധ്യാന്‍ ജോലാവൈ ।।
സബ് പര്‍ രാം തപസ്വീ രാജാ തിന്‍കെ കാജ് സകല്‍, തും സാജാ ।।
ഔര്‍മനോരഥ് ജോകോയി ലാവൈ സോയിഅമിത് ജീവന്‍,ഫല്‍പാവൈ ।।
ചാരോം ജുഗ് പ്രതാപ് തുംഹാരാ ഹൈ പര്‍,സിദ്ധ് ജഗത് ഉജിയാരാ ।।
സാധു സംത് കെ തും രഘ്വാരെ അസുര്‍ നികംദന്‍, രാം ദുലാരെ ।।
അഷ്ട് സിദ്ധി നവ് നിധികെ ദാതാ അസ്ബര്‍ ദീന്‍, ജാനകീ മാതാ ।।
രാം രസായന്‍ തുമരെ പാസാ സദാ രഹോ രഘുപതി കെ ദാസാ ।।
തുമരെ ഭജന്‍ രാം കോ പാവൈ ജനം ജനം കെ ദുഖ് ബിസരാവൈ ।।
അംത് കാല്‍ രഘുബര്‍, പുര് ജാവൈ ജഹാംജന്മി ഹരിഭക്ത് കഹായീ ।।
ഔര്‍ ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീഹനുമത് സേയി സര്‍വ്വ സുഖ് കരയീ ।।
സംകട് കടൈ മിടൈ സബ് പീരാ ജോ സുമിരൈ ഹനുമത് ബല്‍ബീരാ ।।
ജയ് ജയ് ഹനുമാന്‍ ഗോസായീ ക്രിപാ കരഹു ഗുരു ദേവ കീ നായീ ।।
ജോ സത് ബര്‍ പാഠ് കര്‍ കോയീ ഝൂട്ടി ബംധി മഹാസുഖ് ഹോയി ।।
ജോ യഹ്പഠൈ ഹനുമാന്‍ ചാലീസാ ഹോയിസിദ്ധിസാഖീ ഗൌരീസാ ।।
തുളസീദാസ് സദാ ഹരി ചേരാകീജൈ നാഥ് ഹൃദയ് മഹാ ഡേരാ ।।

Saturday, April 12, 2014

മാര്‍ക്കോ മാറ്റരാസി സിനദയിന്‍, സിദാനോട് പറഞ്ഞത്

എന്താണ് മാര്‍ക്കോ മാറ്റരാസി സിനദയിന്‍, സിദാനോട് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ .....ബ്രസീലില്‍ അടുത്ത ലോകകപ്പിനുള്ല കിക്കോഫിന് ഇനി ഏതാനം ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം.ഈ അവസരത്തില്‍എട്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന ഇറ്റലി ഫ്രാന്‍സ് ഫൈനലിലേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.കളിയുടെ ഗതിയെത്തന്നെ മാറ്റി മറിച്ച സിദാന്‍ മാറ്റരാസി സംഭവം.എന്താണ് മാര്‍ക്കോ മാറ്റരാസി സിനദയിന്‍, സിദാനോട് പറഞ്ഞത്  ?
ശ്രദ്ധിക്കുക.....

90.00 മിനിട്ട് ഫൈനല്‍, വിസില്‍
ഇറ്റലി 1 ഫ്രാന്‍സ് 1
എക്സ്ട്രാ ടൈം
108.00 മിനിറ്റ്-സിദാന്‍റെ ജഴ്സിയില്‍, പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന മാറ്റരാസി.കുറേനേരം തന്‍റെ ജഴ്സിയില്‍പിടിച്ചു നിന്ന മാറ്റരാസിയോട് സിദാന്‍ ചിരിച്ചു കൊണ്ട്- ഈ ജഴ്സി കളികഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം  സുവനീറായി നിനക്ക് തരാം.
മാറ്റരാസി- എനിയ്ക്ക് താങ്കളുടെ മാത്രമല്ല താങ്കളുടെ അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും സഹോദരിയുടെയും ജഴ്സികള്‍വേണം
സിദാന്‍-.അതെന്തിനാണ് ?
മാറ്റരാസി-.മൂന്നാം വയസ്സില്‍ അന്ധത ബാധിച്ച ഒരു സഹോദരി എനിയ്ക്കുണ്ട്.ബൈബിളിലെ ജോസഫിന്‍റെയും,ജോസഫിന്‍റെ കുപ്പായം മുഖത്ത് മണപ്പിച്ചു കാഴ്ച തിരിച്ചുകിട്ടിയ പിതാവ് യാക്കോബിന്‍റെയും കഥ താങ്കള്‍ക്ക് ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല.അതു പോലെ ഈ ജഴ്സികള്‍കൊണ്ട് എന്‍റെ സഹോദരിയുടെ കണ്ണുകള്‍ക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയാല്‍ മഹാഭാഗ്യമാണല്ലോ (കണ്ണ് നിറയുന്നു, കണ്ണ് തുടയ്ക്കുന്നു.)
സിദാന്‍- ഈ കഥ ഖുറാനിലുമുണ്ട്.ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനുവേണ്ടിയല്ലെ.എല്ലാവരുടെയും ജഴ്സികള്‍ ഞാന്‍,തരാം  മാറ്റരാസി-(സന്തോഷത്തോടെ) താങ്കള്‍  റയല്‍മാഡ്രിഡില്‍നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോള്‍, എന്നെ ആ ഒഴിവില്‍,ചേര്‍ക്കാമോ ?
സിദാന്‍,-സ്പെയിന്‍ കാളകൂറ്റന്‍മാരുടെ നാടാണ്,അവിടെ കളിക്കുമ്പോള്‍ ഒരു കാള കൂറ്റനെപോലെ കളിക്കണം
മാറ്റരാസി-.അതെങ്ങനെ ?
(സിദാന്‍ കാളകൂറ്റന്‍റെ പോരാട്ട വീര്യം ഹാസ്യരൂപേണ തന്‍റെ തല ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.പെട്ടെന്നുള്ള സിദാന്‍റെ പ്രകടനത്തില്‍ ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരന്നെങ്കിലും മാറ്റരാസി പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ,സിദാന് കൈകൊടുത്ത് സിദാനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.)
റഫറി എലിസാണ്ടോ ഓടിവന്ന്  സിദാന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കാണിക്കുന്നു.

സി ഐ എ യുടെ ഉപഗ്രഹ പ്രക്ഷേപണം ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി ഇരുപത് കോടി റെറ്റിനകള്‍ മെല്ലെ അനന്തതയിലേയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നു.അനന്തതയില്‍ അപ്പോള്‍,രണ്ട് മിന്നാമിനുങ്ങുകള്‍ അവര്‍ക്കു മുന്നില്‍,പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതിലൊന്നിന്‍റെ പേര് സിദാനെന്നായിരുന്നു.
മറ്റേതിന്‍റെ പേര് മാറ്റരാസിയെന്നും

....................ഫോറസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് ക്ലബ്ബ് സാഹിത്യ ക്യാമ്പില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ കഥയുടെ അവസാന ഭാഗം.

Friday, April 11, 2014

പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഡയറി


2014 പാര്‍ലമെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവര്‍,തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങള്‍ കൈപറ്റാന്‍ എട്ട് മണിയ്ക്ക് വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍,എത്തിച്ചേരണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു.വൈകിപോകരുതെന്നു കരുതി രാവിലെ മാവേലി എക്സ്പ്രസ്സില്‍ കയറി. കൂടെ എന്നോടൊപ്പം ജോലിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട തളങ്കര സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകന്‍,രാജേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ ഏഴരയ്ക്കു തന്നെ എന്‍റെ പഴയ ഗവ കോളേജില്‍, എത്തി.
കോളേജിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷമായി വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.പ്രവേശന കവാടം മാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു.ആ പഴയ മാവുകളും,വിളക്കും,ഇടനാഴികളും മറ്റും ഒരു നിമിഷം എന്നെ പഴയ ഓര്‍മ്മകളിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു.പണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കു മാത്രം കയറി പോകാമായിരുന്ന കോണിപടിയിലൂടെ ഞാന്‍,ഒന്നാം നിലയിലേയ്ക്ക് കയറി.രജിസ്ട്രേഷന്‍ കൌണ്ടര്‍,ഒന്നാം നിലയിലായിരുന്നു.ഭിത്തിയില്‍ ഒട്ടിച്ചു വച്ചിരുന്ന വിവരങ്ങളില്‍, ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമ്പളയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മുളിയഡ്ക എന്ന ഏകാദ്ധ്യാപക വിദ്യലയത്തിലെ ബൂത്തിലേയ്ക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി.ഞങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി പ്രത്യേക ജീപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇക്കാര്യം ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷം പകര്‍ന്നെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥലമായതിനാല്‍സൌകര്യക്കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍,ഊഹിച്ചു.
      വോട്ട് ചെയ്യാന്നതിനുള്ള ഇ ഡി സി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഇലക്ഷന്‍ ഡ്യൂട്ടി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈക്കലാക്കാന്‍,കുറച്ച് ഇടി കൂടേണ്ടിവന്നെങ്കിലും സാധന സാമഗ്രികള്‍ ഞങ്ങള് അനായാസം കൈപറ്റി.പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മണിയോടെ ഞങ്ങള്‍ ബൂത്തിലേയ്ക്ക് യാത്രയായി.ടൌണില്‍ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകാമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ ഞാനൊഴിച്ചുള്ള എല്ലാവരും കോഫി ഹൌസില്‍ കയറി.തിരക്കായതിനാല്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങാന്‍ ഒന്നരമണിക്കൂറോളം എടുത്തു.ഞാന്‍ സമീപത്തുള്ള വെജിറ്റേറിയന്‍, ഹോട്ടലായ വസന്ത വിഹാറില്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനാല്‍,പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് വണ്ടിയിലെത്തി.ഉദ്ദേശം മൂന്നു മണിയോടെ ഞങ്ങള്‍ ബൂത്തിലെത്തി.
അവിടെ കണ്ണൂരില്‍ നിന്നും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍, ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.ഉദ്ദേശിച്ച പോലെത്തന്നെ വിജനമായ പ്രദേശം.ഒരാളെ പോലും എവിടെയും കാണുന്നില്ല.മുളിയെന്നാല്‍ ഉണങ്ങിയ പുല്ല് എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം.പാറ പ്രദേശമാണ്.ഉച്ചത്തില്‍ വിളിച്ചാല്, പോലും ആരും കേള്‍ക്കില്ല.വണ്ടി ഡ്രൈവര്‍ വണ്ടി സമീപത്തുള്ള വീട്ടില്‍ വച്ച് തിരികെ പോയി.അഞ്ചുമണിയായിട്ടും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ ജോലി ചെയത പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശമായതിനാല്‍ സഹായത്തിന് ആരെയും കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന് എനിയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.അഞ്ചരയായപ്പോഴേയ്ക്കും കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തക കമലയും കേശവ, എന്ന പൊതു പ്രവര്‍ത്തകനും എത്തി.പരിചയക്കാര്‍ എത്തിയതോടെ ആശ്വാസമായി.വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ കേശവ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്തു.ബള്‍ബ്, കൊതുകിനെ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം,മള്‍ട്ടി പ്ലഗ്ഗ്,ടേബിള്‍ ഫാന്‍, ബക്കറ്റുകള്‍ കുടിയ്ക്കാന്‍,വെള്ലം എന്നിവ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എത്തി.ആരൊക്കെയോ വന്ന് പുറത്ത് ശാമിയാന കെട്ടി.ഇതിനിടെ ബൂത്തിലെ സജ്ജീകരണവും പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു.എന്‍റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരും ഉത്സാഹികളായതിനാല്‍ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു.ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ രാജേന്ദ്രന്‍ മുറി അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കി.സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പിലെ രവി മനോഹരമായി നോട്ടീസ് എഴുതിതയ്യാറാക്കി , കവറുകള്‍ ഞാന്‍, എഴുതി തയ്യാറാക്കയപ്പോള്‍ രാജേഷ് കവറുകള്‍, മുദ്രവച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി വച്ചു.ഇതിനകം സമീപപ്രദേശത്തെലെ ചിലര്‍ വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും എല്ലാ സഹകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യ്തുയുകയും ചെയ്തു.ഇവരൊക്കെ പലകാര്യത്തിനും പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു.
എട്ടു മണിയോടെ കേശവ വീണ്ടും എത്തി.ഇത്തവണ പോളിംഗ് ഏജന്‍റുമാരുടെ പാസിന്‍റെ ആവശ്യത്തിനാണ് വന്നത്.ഒമ്പത് മണിയോടെ എല്ലാ പാര്‍ട്ടിയുടെയും പോളിംഗ് ഏജന്‍റുമാരും പാസ് വാങ്ങി തിരികെ പോയി.വോള്‍ട്ടേജ് ക്ഷാമമുണ്ടായിരുന്നു വെങ്കിലും സെക്ടര്‍ ഓഫീസറുടെ ഇടപെടല്‍,മൂലം അതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.ഒമ്പതരയോടെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചേര്‍ന്നു.ചോറും ചെറുപയറു കറിയും പപ്പടവുമാണ് വെജിറ്റേറിയനായ എനിയ്ക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്.മറ്റു നാലു പേര്‍ക്കും ചിക്കണ്‍ ഫ്രൈ ,ചിക്കണ്‍ സുക്ക സ്പെഷ്യല്‍, ഉണ്ടായിരുന്നു.കുളികഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് പതിനൊന്നു മണിയോടെ ഞങ്ങള്‍ ഉറങ്ങാന്‍, കിടന്നു.ബൂത്തിലെ സൌകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍,ഞങ്ങള്‍ തൃപ്തരായിരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസത്തെ പോളിംഗ് സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആശങ്കാ കുലരായിരുന്നു.
ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കണം നന്നായി ഉറങ്ങി.ഞാന്‍ നാലരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ചു റെഡിയായി.അഞ്ചര മണിയോടെ എല്ലാവരും തയ്യാറായി.മുറി ഒന്നു കൂടി അടിച്ചുവാരി.വോട്ടിംഗ് മെഷീന്‍ സെറ്റു ചെയ്തു.ആറു മണിയ്ക്ക് മോക്ക് പോള്‍ ആരംഭിക്കണം.ഏജന്‍റുമാര്‍‍, ആരും എത്തിയിട്ടില്ല.ആറു പത്തിന് എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ഏജന്‍റുമാരെ വച്ച് മോക്ക് പോള്‍,ആരംഭിച്ചു.അത്രയുമായപ്പോള്‍ പുറത്ത് പത്തിരുപത് വോട്ടര്‍മാര്‍, ക്യൂ നിന്നിരുന്നു.ആറ് മുപ്പത്തിയഞ്ചോടെ മോക്ക് പോള്‍ കഴിഞ്ഞ് വോട്ടിംഗ് മെഷീന്‍, സീല്‍ ചെയ്തു.ഇനിയും വോട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കാന്‍ പതിനഞ്ച് മിനുട്ട് ബാക്കി.ബൂത്തിന് നൂറ് മീറ്റര്‍ അകലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ വലിയ ബോര്‍ഡ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പോളിംഗ് ഏജന്‍റിനോട് പോലീസ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.ക്ഷണത്തില്‍ അത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.ഇതിനകം കേശവ ചായയുമായി എത്തിയിരുന്നു.വടയും ചമ്മന്തിയും ചായയും കുടിയ്ക്കാന്‍, വെള്ളവും.എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും അഞ്ച് മിനിട്ട് ബാക്കി.കൃത്യം ഏഴ് മണിയ്ക്കു തന്നെ പോളിംഗ് ആരംഭിച്ചു.അപ്പോഴേയ്ക്കും അമ്പതിലധികം പേര്‍, ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നു.അധികൃതരെ എസ് എം എസിലൂടെ സന്ദേശം അറിയിച്ച് ഞാന്‍ കവറുകള്‍,എഴുതി സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍, തുടങ്ങി.
ശാന്തമായ പോളിംഗായിരുന്നു.ഒരു പ്രത്യേക നിശ്ശബ്ദത ഹാളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു.പോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പേര് വിളിയും,വോട്ടിംഗ് മെഷീനിന്‍റെ നീണ്ട ബീപ്പ് സൌണ്ടും മാത്രമാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേട്ടിരുന്നത്.
വോട്ടര്‍മാരുടെ മുഖഭാവങ്ങള്‍, നോക്കി നില്‍ക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ്.ചിലര്‍ വോട്ടിംഗ് കംപാര്‍ട്ട്മെന്‍റിലേയ്ക്ക് സധൈര്യം ചെല്ലുമെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്‍,ഒന്ന് സംശയിക്കും വിരലമര്‍ത്തി ബീപ്പ് സൌണ്ട് വന്നാല്‍ ചിലരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും,പെണ്ണുങ്ങള്‍ക്ക് നാണം വരും,ചിലര്‍ ഗൌരവം വിടില്ല.മറ്റു ചിലര്‍ എന്നെ നോക്കും ശരിയായില്ലേ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍,. സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടിയാല്‍, നിറഞ്ഞ ചിരിയായി.അതില്‍ എന്തെന്നില്ലാത്ത അഭിമാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നു.പ്രായം ചെന്ന ചിലര്‍ മെഷീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടി.
വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യുവതിയെ പോലീസ് ബൂത്തിലേയ്ക്ക് കയറ്റി വിട്ടത് പിന്നില്‍, നിന്ന് ഒരു യുവാവ് ചോദ്യം ചെയ്തത് മൊത്തം ക്യൂവില്‍, ചിരി പരത്തി.വീട്ടില്‍ കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും കയറ്റിവിടരുതെന്നും കൈക്കുഞ്ഞുമായി വന്നവരെ മാത്രമെ കയറ്റിവിടാന്‍,പാടുള്ളൂ എന്നും മറിച്ചായാല്‍ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും യുവാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
പതിനൊന്നു മണിയോടെ നല്ല ഊത്തപ്പവും ചായയും എത്തി .ചായ കഴിക്കാനായി ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം മാറി ഇരുന്നു.
പോളിംഗ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും തടസ്സപ്പെട്ടില്ല.എപ്പോഴും പത്തിരുപത്തിയഞ്ചു പേര്‍ ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നു.ഇതിനിടയില്‍ എം എല്‍, എ ശ്രീ അബ്ദുള്‍,റസാക്ക് ബൂത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ചു.
വോട്ടര്‍മാര്‍,ഒപ്പിടുന്നതിനു പകരം വിരലൊപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയാല്‍ വോട്ടിംഗ് പെട്ടെന്ന് തീര്‍ക്കാമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം ഉയര്‍ന്നു വന്നെങ്കിലും ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കും അതിന് കഴിയുന്നവര്‍ക്കും അത് നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായത്തില്‍, ഞങ്ങള് ഉറച്ചു നിന്നു.
ഒരു മണിയ്ക്ക് കേശവഓടിവന്നു പറഞ്ഞു.ചോറ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.പായസം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.അതിന് അല്‍പം സമയമെടുക്കുമെന്ന്.നിഷ്കളങ്കമായ ഈ വാക്കുകള്‍ കേട്ട് ഞാന്‍, ശരിക്കും ചിരിച്ചു പോയി.കുടിക്കാന്‍ വെള്ളമെങ്കിലും കിട്ടിയാല്‍, മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് വന്ന ഞങ്ങള്‍,വിചാരിച്ചതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഒന്നരമണിയോടെ ബിരിയാണിയും ചോറും റെഡി.ഞങ്ങള്‍ മാറി മാറി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

പോളിംഗ് നടപടിക്രമം അല്‍പം പതുക്കെയായതു കൊണ്ടാകാം എപ്പോഴും നീണ്ട ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇടയ്ക്ക് അന്ധരും അവശരുമായ വോട്ടര്‍മാര്‍, സഹായികളുമായി വോട്ടു ചെയ്യാന്‍, എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു.സഹായികള്‍ ബന്ധുക്കള്‍ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും മറ്റുള്ളവര്‍, സഹായികളായി എത്തുന്നത് തടയണമെന്നും പോളിംഗ് ഏജന്‍റുമാര്‍, പരാതിപ്പെട്ടു.സഹായികള്‍ ആരായിരിക്കണമെന്ന് മാന്യുവലില്‍, പ്രത്യേകം പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലാത്തിനാല്‍,അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല.
ഇതിനിടയില്‍ രസകരമായ വേറൊരു സംഭവമുണ്ടായി.വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ ചെറുമകനെ സഹായിയായി കൊണ്ടു വന്ന എണ്‍പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന വൃദ്ധയോട് ഒൌപചാരികമായി താങ്കള്‍ക്ക് സ്വയം വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍, കഴിയും എന്ന ഉറച്ച മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്.തള്ളയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല വെറുതെ പറയുകയാണ് എന്നായി സഹായി.എന്നാല്‍ ഇതൊക്കെ നിങ്ങള്‍, നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ച് വരേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് സഹായിയെ തിരികെ അയച്ചു.വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ വൃദ്ധ ക്യാബിനിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയപ്പോള്‍,എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നിര്‍ത്തിവെച്ച് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ വൃദ്ധയിലേയ്ക്കായി.എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതാ ബീപ്പ് സൌണ്ട് .ആര്‍ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ എവിടെയാണ് അമര്‍ത്തേണ്ടതെന്നോ വൃദ്ധയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.വടിയും കുത്തി വൃദ്ധ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആത്മ വിശ്വാസത്തോടെ പുറത്തേയ്ക്ക്,നടക്കുന്നത് കണ്ട്  അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍, എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി.എവിടുന്നോ ഒരു ശബ്ദമുയര്‍ന്നു.അല്ല പിന്നെ...........
ഇതിനകം കൈയ്യില്‍, പുരട്ടാനുള്ള മഷി തീരുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു.അറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് പതിനഞ്ചു മിനിട്ടിനകം മഷി എത്തി.വോട്ടിംഗ് അവസാനിക്കാറായപ്പോഴും നീണ്ട ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു.മുപ്പത്തിയൊന്നു പേര്‍ക്ക് ടോക്കണ്‍, കൊടുത്ത് പോളിംഗ് തുടര്‍ന്നു.ഞങ്ങള്‍ പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍മാരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും ഏഴുമണിയായിരുന്നു.പെട്ടെന്ന് സീലിംഗും പായ്ക്കിംഗും കഴിഞ്ഞ് ഏഴരയോടെ ഞങ്ങള്‍ ബൂത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി.
ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കാന്‍ കേശവ പുറത്ത് കാത്തു നില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അതോടൊപ്പം എല്ലാ പാര്‍ട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധികളും.എല്ലാ പാര്‍ട്ടിയ്ക്കും വിജയാശംസകള്‍,നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ യാത്ര പറഞ്ഞു.പെട്ടിയും ഭാണ്ഡവും തൂക്കി വണ്ടിയ്ക്കരികിലേയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ നടന്നപ്പോള്‍,ബന്ധു വീട്ടില്‍ താമസിക്കാന്‍, വന്ന് തിരികെ പോകുന്ന ഒരു പ്രതീതി.കേശവയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നുവോ എന്ന് ഇരുട്ടില്‍,വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു.
മടക്കയാത്രയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് തിരികെ ഏല്‍പിക്കേണ്ട കവറിനെ കുറിച്ചോ പോളിംഗിനെ പറ്റിയോ ആയിരുന്നില്ല.ആ നാട്ടില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു കിട്ടിയ സ്വീകരണത്തെപററിയായിരുന്നു.അമിതമായ സ്നേഹം സ്വാര്‍ത്ഥതയാണോ എന്ന് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ സംശയിച്ച ഞങ്ങള്‍, സ്വയം പരിതപിച്ചു.കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.ഒരൊറ്റ കള്ളവോട്ടു പോലും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.ഇങ്ങനെയും ഒരു ബൂത്തോ ഇങ്ങനെയും ഒരു നാടോ.മൂന്നു പ്രമുഖ പാര്‍ട്ടിയ്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ബൂത്തായിരുന്നു.ഏജന്‍റുമാരൊക്കെ പരസ്പര ധാരണയോടെ ഐക്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പെരുമാറി.കാസറഗോഡിന്‍റെ തെക്കെ അറ്റത്തെ സ്വദേശികളായ പോളിംഗ് ഏജന്‍റുമാര്‍, തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയിലെ നിഷ്കളങ്കതയെയാണ്.
എട്ടേകാലോടെ ഞങ്ങള്‍ കോളേജിലെത്തി പതിനഞ്ചു മിനിട്ടിനുള്ളില്‍,സാധനങ്ങള്,കൈമാറി പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്ത്  പിരിഞ്ഞു.നല്ല  പോളിംഗ് അനുഭവം മനസ്സില്‍ എക്കാലവും സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പരസ്പരം രൂപപ്പെട്ട സൌഹൃദച്ചരട് പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കണമെന്നും പരസ്പരം പറഞ്ഞു.

വളരെയധികം വൈകാരികവും പ്രശ്ന സാദ്ധ്യതയുള്ളതുമായ ജോലി ആസ്വാദ്യകരമാക്കിത്തന്ന നാട്ടുകാര്‍ക്കും ദൈവത്തിനും നന്ദി. 

Sunday, March 9, 2014

बच्चॆ मन कॆ सच्चॆ.....अगसरहॊलॆ स्कूल कॆ बच्चॊं द्वारा प्रस्तुत 5 कविताऎं


 मॆरा गांव
कितना सुन्दर मॆरा गांव ।
निर्मल सुन्दर मॆरा गांव ।
प्यारी चिडियां प्यारॆ पशुऎं ।
कितना सुंदर मॆरा गांव ।
मॆहकतॆ फूलॆं मीठॆ फल ।
कितना सुंदर मॆरा गांव ।
उड उड कॆ चिडियां गातॆ ।
खुशी का संदॆश।
कितना सुंदर मॆरा गांव ।
लहलहातॆ खॆतॆं दॆतॆ ।
मॆहनत का संदॆश ।
कितना सुंदर मॆरा गांव ।
नव्या- कक्षा 5 अ
भूख      
आगया भूख बनकर
आज वह मॆरी जिंदगी है
पता नहीं था कि
भूख ही मॆरा खाना है ।
भूख कॆ मारॆ मॆरॆ दिल
आज पत्थर बन गया
वह पत्थर जॊ कभी न टूटॆगा ।
लॊगॊं नॆ मुझॆ दॆखकर हंसा
पर वह भूख ही मॆरा साथ दिया
और कहा मै भूख हुं
वह गरीबी का और कभी
ऐश्वर्य का प्रतीक बन जाता है
तुम्हॆं....................भूख है क्या ?
कमरुन्नीसा-कक्षा 5 ब


प्यारीअम्मा  
मॆरी अम्मा प्यारी अम्मा
कितनी प्यारी मॆरी अम्मा
अप्पा दॆखॊ.. दीदी दॆखॊ...
कितनी प्यारी मॆरी अम्मा ।
आंखॊं मॆं प्यार और हाथॊं मॆं दुलार
कितनी प्यारी मॆरी अम्मा ।
धरती प्यारी अम्मा प्यारी
कितनी प्यारी मॆरी दुनिया ।
आषिफा कक्षा -5 अ


पानी     
पानी पानी पानी है
पानी सर्व व्यापी है ।
पानी नहीं तॊ जीना मुशकिल
पानी नहीं तॊ धरती नहीं ।
पानी हमारा जीवन है
पानी बचावॊ साथी रॆ ।
दॆखॊ पानी दूकानॊं मॆं
कैसॆ बॆचा जाता है ।
अनुषा कक्षा 6 कजीवन चक्र
न धर्ती न पॆड
न पॆड न वर्षा
न वर्षा न पानी
न पानी न खॆती
न खॆती न जीवन
न जीवन न धरती
पॆड लगाऒ...... धरती बचाऒ......

आइषत् माजिदा-कक्षा 6 ब

Thursday, February 27, 2014

ഇന്ന് ശിവരാത്രി. നിഷ്പകഷ്മായി ഇതിനെ നിര്‍വചിച്ചാല്‍
ശിവമെന്നത് മംഗളം. ആ മംഗളത്തെ ഉള്‍ക്കൊണ്ട രാത്രി ശിവരാത്രി.
സര്‍വ്വ ഗുണങ്ങളുമടങ്ങിയ മനുഷ്യമനസ്സുകളില്‍ അജ്ഞാനംനീക്കി
താനാരെന്ന ജ്ഞാനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണമെന്ന ലഘുസന്ദേശവും.
അജ്ഞാനം തീണ്ടാതിരിക്കാട്ടെ ഈ പുണ്യനാളില്‍ !

Sunday, February 9, 2014

തിരചുരുള്‍

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ 100 വര്‍ഷങ്ങള്‍,തികയുന്ന അവസരത്തില്‍ അജാനൂര്‍, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചുമുതല്‍ ഒമ്പതുവരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി അന്താരാഷ്ട്ര ചലചിത്ര ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തി.സമൂഹത്തിനെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന കലാരൂപം എന്ന നിലയില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സിനിമയിലെ നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ ശില്‍പശാല മാറി.എല്ലാ വര്‍ഷവും സര്‍വ്വ ശിക്ഷാ അഭിയാന്‍, പദ്ധതിയ്ക്കായി നിശ്ചിത തുക കൈമാറി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നൂതനവും പ്രസ്കതവുമായ പദ്ധതികള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍, നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇത്തരം പ്രൊജക്ട് രൂപകല്‍പന ചെയ്യാന്‍  പ്രേരിപ്പിച്ചത്.ഈ പദ്ധതിക്കാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നു ദിവസത്തെ നാടക ശില്‍പശാല ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി
ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് പദ്ധതി അടങ്കല്‍. സാധാരണ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളില്‍ നിന്ന വ്യത്യസ്ഥമായതിനാല്‍തന്നെ രൂപകല്‍പന ചെയ്യുന്നതിനും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു.എന്നാല്‍ എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഫെബ്രുവരി 1,2 തിയതികളില്‍, തിരചുരുള്‍ എന്ന പേരില്‍, ചലചിത്ര ശില്‍പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ഡോക്യുമെന്‍ററികളും ചലചിത്രങ്ങളും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.വെറും ചലചിത്ര പ്രദര്‍ശനം മാത്രമായിരുന്നില്ല.ഓരോ സിനിമയെ പററിയുള്ള പഠനവും വിശകലനവും ചര്‍ച്ചയും കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായിരുന്നു ശില്‍പശാല.പ്രമുഖ കലാ സാംസ്കാരിക പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍,ശ്രീ ജി ബി വല്‍സന്,ശില്‍പശാല കോര്‍ഡിനേറ്ററായിരുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹായികളായി ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്,മലയാളം അദ്ധ്യാപകരായ ശ്രീ മണികണ്ഠദാസും,ശ്രീ പ്രേമ ചന്ദ്രന്‍ എന്നിവരും മുഴുവന്,സമയവും ശില്‍പശാലയില്‍, പങ്കെടുത്തു.
ബൈസിക്കിള്‍ തീവ്സ്
പഞ്ചായത്തിന്‍റെ വിവിധ സ്കൂളുകളില്‍,നിന്ന് അമ്പത് കുട്ടികള്‍  ശില്പശാലയില്‍,പങ്കെടുത്തു.ഇതില്‍ ഇതുപത് പെണ്‍കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ശില്‍പശാല പഞ്ചായത്ത് മീറ്റിംഗ് ഹാളില്‍ വച്ചാണ് നടത്തിയത്.മീറ്റിംഗ് ഹാള്‍ നല്ല ഒരു തീയേറ്റര്‍ മാതൃകയില്‍, സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.കുട്ടികള്‍ക്ക് താമസ സൌകര്യവും ഭക്ഷണവും പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നു.
പ്രശസ്ഥ സിനിമാ സംവിധായകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനുമായ ശ്രീ എം എ റഹ്മാന്‍ ശില്‍പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില്‍ തന്‍റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പഥേര്‍,പാഞ്ചാലി എന്ന സിനിമ കാണാന്‍ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.അതോടൊപ്പം കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇങ്ങനെയൊരു വിരുന്നൊരുക്കിയ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അദ്ദേഹം മുക്ത കണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചു.പൊതു ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല സിനിമകളുടെ സി ഡി ലഭ്യമാക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തില്‍,സി ഡി ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സര്‍ക്കസ്-ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍
ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും അതിര്‍വരമ്പുകള്‍, ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടകള്,സിനിമയുടെ വ്യത്യസ്ഥ തലങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു.ലോക ക്ലാസ്സിക്കുകളായ പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി ബൈസിക്കിള്‍, തീവ്സ് എന്നീ സിനിമകള്‍ ലഘു വിവരണത്തോടെ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍റെ സര്‍ക്കസ് എന്ന സിനിമ കണ്ട് മതിമറന്ന് ചിരിച്ച കുട്ടികള്‍ സിനിമയുടെ ഒടുവില്‍,ആ ചിരിയില്‍ കലര്‍ന്നിരുന്ന ദുഖത്തിന്‍റെയും ദൈന്യതയുടെയും അംശം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.കിം കി ഡുക്ക് എന്ന വിഖ്യാത സംവിധായകന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത വസന്തകാലം എന്ന സിനിമ കുട്ടികളെ ശരിക്കും സ്വാധീനിച്ചു.അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോകുന്ന പാപഭാരം
നമ്മെ പിന്തുടരുമെന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്ന സിനിമയുടെ കാതല്‍,ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിന് കുട്ടികള്‍ക്ക് സംസ്കാരത്തിന്‍റെ അതിര്‍വരമ്പ് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല.കളര്‍ ഓഫ് പാരഡൈസ് എന്ന ഇറാനിയന്‍, സിനിമയിലെ അന്ധനായ കുട്ടിയുടെ വേദന പങ്കിടാന്‍ ഭാഷയും തടസ്സമായി ഭവിച്ചില്ല.സിനിമകള്ക്കിടയില്‍,പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്‍ററികള്‍, ആശയവിനിമയത്തിന് ക്യാമറയുടെ അനന്ത സാദ്ധ്യതകള്,കുട്ടികളുടെ മുന്നില്‍ തുറന്നു കാട്ടി.
കളര്‍ ഓഫ് പാരഡൈസ്
കുട്ടികള്‍ക്ക് ഊര്‍ജ്ജം പകരാന്‍, ക്യാമ്പ് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍, ശ്രീ ജി ബി വല്‍സന്‍, ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഊരു ചുറ്റല്‍, കുട്ടികളില്‍ നവോന്മേഷം പകര്‍ന്നു.മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായരുടെ കര്‍മ്മ രംഗമാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളിക്കോത്ത് പ്രദേശം.ഊരു ചുറ്റലിനിടല്‍ കുട്ടികളെ മഹാകവി പി താമസിച്ച വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൂട്ടികൊണ്ടു പോയി.വയലുകളുടെ നാടായിരുന്ന അജാനൂര്‍ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ അവശേഷിപ്പായി കാണപ്പെടുന്ന വയല്,വരമ്പിലൂടെയുള്ള യാത്ര കുട്ടികള്‍ക്ക് മറക്കാനാവത്ത അനുഭൂതിയായി.
സമാപന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന അവലോകനത്തില്‍ കുട്ടികളും രക്ഷാകര്‍ത്തക്കളും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു.അവരുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങള്‍ ശില്‍പശാലയുടെ മികച്ച സംഘാടനത്തിനും സദുദ്ദേശത്തെയും,വിജയത്തെയും സാക്ഷ്യപെടുത്തുന്നതായിരുന്നു.
കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടോ
തിരചുരുളിന്‍റെ ലോക സിനിമയുടെ ജാലകം തുറന്ന് എന്ന സന്ദേശം വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു.സമൂഹത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സിനിമ ശരിയായ ദിശയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.കൂടാതെ ലോക സിനിമയുടെ നിലവാരം വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ നാം എവിടെ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.വളരെ സങ്കുചിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് സിനിമാ രംഗം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നത് .
ഭാഷയുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പ്രമേയങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളില്‍ നിന്ന് സിനിമ മുക്തമായാല്‍,മാത്രമെ സിനിമയുടെ നല്ല വശം സമൂഹത്തിന് നേരെ തിരിയുകയുള്ളൂ.എങ്കില്‍ മാത്രമെ ഒരു വിനോദവാണിജ്യം എന്ന സങ്കല്‍പത്തിനതീതമായി കലയെന്ന നിലയില്‍ സിനിമ ഉയര്‍ന്നു വരികയുള്ളൂ.