Monday, May 8, 2017

മഴ

ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി തുള്ളികൾ വീണുതുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരദ്ഭുത താളത്തിൽ പെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.രണ്ടു ദിവസമായി വീർപ്പുമുട്ടലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്.മിക്ക അവസരങ്ങളിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷകൈവെടിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് താള മേളങ്ങളോടെ മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നത്.അത് മനസ്സിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്.മണ്ണിൻറെ ഗന്ധം പരന്നത് മാറി ഇപ്പോൾ മണ്ണ് കുളിരണിഞ്ഞിരിക്കും.സസ്യ ജന്തു ജാലങ്ങൾ ഉത്സവ തിമർപ്പിലായിരിക്കും.മഴ ചിട്ടയോടെ സ്നേഹത്തോടെ സൗമ്യമായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.അൽപനേരത്തേക്കായിരിക്കാം.........കുറേ കാത്തിരുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം.......ഏറെ സന്തോഷം

പേരും വാലും

പേരിലൊരു വാല് പേരിനാഭൂഷണം നാടും വീടും തൊഴിലും ജാതിയും പേരിനോടൊപ്പം വാലായ് തിളങ്ങും ആ പേര് നന്നായാൽ വാലിനും ഭൂഷണം തെറ്റിയാലാപേര് നാടിന്നു പാഷാണം

അവർക്കെന്തറിയാം.......

വെറളിപൂണ്ട് മുക്കറയിട്ട് പരിഭ്രാന്തനായ കാളക്കൂറ്റനെന്തറിഞ്ഞു എല്ലാം കീഴടക്കാനുള്ള മനുഷ്യൻറെ അദമ്യമായ അഭിനിവേശം അടികൊണ്ട് വിശന്ന് പൂക്കാണ്ടിയെടുത്തോടുന്ന പോത്തിനോട് വിജയ രഹസ്യ മോതിയിട്ടെന്തു കാര്യം പാമ്പാട്ടിയുടെ കൗശലത്തിനു മുന്നിൽ തോറ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് ഉൾവലിയുന്ന മൂർഖനുണ്ടോ അറിയിന്നു ഉപജീവനത്തിൻറെ നയാ പൈസയുടെ വില. സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വപ്നം കണ്ട് ആ ജീവനാന്തം ചലപില കൂട്ടി ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹ പക്ഷികളറിയുന്നുണ്ടോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടികളെല്ലാം മനുഷ്യൻറെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന്. അങ്കക്കലി പൂണ്ട് പൊരുതി തോറ്റ് ഒടിഞ്ഞ കഴുത്തുമായി വീര മൃത്യു വരിക്കുന്ന പൂവൻ കോഴിയുണ്ടോ അറിയുന്നു യജമാനൻ എന്തുമാത്രമാണ് പന്തയത്തിൽ നേടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പൊരിവെയിലിൽ അരവയറുമായി തൻറെ സ്ഥൂല ദേഹവും വലിച്ചിഴച്ച് മദമിളകാതെ നീങ്ങുന്ന ഗജവീരനുണ്ടോ അറിയുന്നു അവനില്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ കാഴ്ചയും ഊരുചുറ്റലും വെറും കാഴ്ചയും ചുറ്റലുമായിരിക്കുമെന്ന്. കൂടാരത്തിലെ സിംഹവാലനറിയുന്നുണ്ടോ കാട്ടുമരചില്ലയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ ടിക്കറ്റ് വരവിലെന്തു കുറവുണ്ടാകുമെന്ന്. ഇടയനൊപ്പം മേഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴും കുടുംബത്തിൻറെ വിശ്വസ്ഥനായ കാവലാളായും കർഷകൻറെ സഹായിയായും യാത്രയ്ക്ക് കൂട്ടായും നടന്നപ്പോൾ സഹജീവനത്തിൻറെ സാമൂഹ്യ പാഠങ്ങളൊരു പക്ഷെ അവർ മനസിലാക്കിയിരുന്നിരിക്കാം..........

Oh me !!!

Oh my sweet heart 24×7 you are pumping Tireless, restless............ But I keep depositing fats in your arteries and keep you unhealthy without proper exercise and nourishment. Oh my brain how beautifully you manage my routine works , keep me well balanced in my society. But I fail to keep you well nourished stimulated , peacefully , instead for my sake I frustrate you with alcohol. Oh my lungs you keep me alive and expell the dangerous gases out. But I time and again keep you polluted with smoke. Oh my liver you are my love ..... you digest everything that help to keep me healthy with your enzymes. But alas I don't care for you and keep you busy always that I know will harm your effective functioning and drinking habits kill you silently. Oh my back bone you are my back bone keep me upright in this challenging society. But I don't care for your fine tuning with proper nourishment and exercise. Oh my joints with out your help what activity can i engage in. But I have never bothered to keep you oiled and maintained your function. Oh my intestine you digest and assimilate and keep me energised. But still I have no contoll what so ever what I eat and I don't care how difficult it is to assimilate everything that I consume to satisfy my taste buds. Oh my body no control over my food,no exercise,no nourishment,no hygiene,no clean surroundings no attention, chemical deposits all over. But I am not even ready to offer a thanks for keeping me going on and on and on...... Thank you.......

അരുതരുതേ....

ജയിക്കാൻ കളിക്കരുത് കളി കളിച്ച് ജയിക്കാം ഇരുന്ന് ഉണ്ണരുത് നേരമാവുമ്പോൾ ഉണ്ണാനിരിക്കാം കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് സമയമാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാം ഇരുന്ന് എഴുതരുത് തോന്നുമ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കാം കാണേ കരയരുത് മറ്റുള്ളവർ ഉള്ളേ ചിരിച്ചേക്കും തോനേ ചിരിക്കരുത് താനേ കരഞ്ഞേക്കും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് മണ്ടയിൽ കയറിയേക്കും

ഇര

കാടായാലും വീടായാലും കരയായാലും കടലായാലും തലയായാലും ചുവടായാലും ഇടതായാലും വലതായാലും ഇരയുടെ ഭാഗ്യം തെളിയുന്നില്ല അവരുടെ തലവരമായുന്നില്ല.

പെടാ പാട്

വെളിപാടില്ലേലും പിടിപാടില്ലേലും ഒരുപാടുണ്ടായാൽ ഒരു പാടുമില്ലത്രേ

മഴ

ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി തുള്ളികൾ വീണുതുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊരദ്ഭുത താളത്തിൽ പെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.രണ്ടു ദിവസമായി വീർപ്പുമുട്ടലാണ് പലപ്പോഴു...